مدل اقتصادی کنترل هوشمند موتورخانه
دستگاه اقتصادی کنترل هوشمند موتورخانه مناسب ساختمانهای کمتر از چهار هزار متر مربع

این دستگاه کنترل هوشمند موتورخانه ارزان قیمت برای ساختمانهای کوچک بهینه سازی شده است

دستگاه اقتصادی کنترل هوشمند موتورخانه مناسب ساختمانهای با کمتر از چهار هزار متر مربع زیر بنا